आमचीच आरती व आमचीच ओवाळणी ; वृक्षरोपणात गैरव्‍यवहार प्रकरणी चौकशी समिती म्‍हणजे औपचारिकता !

चोपडा सिटी न्यूज

असा ठपका नगरसेविका संध्या महाजन यांनी केला

चोपडा प्रतिनिधी राजेंद्र पाटील ::> चोपडा नगपरिषद सन २०१९-२० या वर्षासाठी शहरातील हद्दीत वृक्षारोपण करण्‍यासाठी कंत्राट देण्‍यात आले होते. सदरच्‍या कंत्राटात २१.५० लक्ष एवढा प्रचंड खर्च झाला असुन त्‍याबाबत माहिती मागीतली असता गैरव्‍यवहार निदर्शनास आला आहे.

दोषींवर कठोर कारवाई करणेसाठी नगरसेविका संध्‍या नरेश महाजन यांनी मुख्‍याधिकारी चोपडा नगरपरिषद यांच्‍याकडे तक्रार अर्ज दि. २४/०९/२०२० रोजी अर्ज केला आहे. त्‍यास नगरसेवक डॉ. रविंद्र पाटील यांनी अनुमोदन केले आहे.

सदर तक्रार अर्ज दि. २४/०९/२०२० रोजी आला असुन व नगरपरिषद संचालनालय यांच्या सादर प्रकरणी कारवाई करण्‍याबाबतच्या सुचना दि. २५/०९/२०२० रोजी प्राप्‍त झाल्‍या असताना मुख्‍याधिकारी यांनी मात्र त्‍याकडे दुर्लक्ष केल्‍याचे दिसुन येत आहे. परंतु दि. २९/०९/२०२० रोजी पत्रकार परिषद होत असल्‍याचे कळताच तात्‍काळ नगरपरिषदेतीलच अधिका-यांची चौकशी समिती नेमण्‍याची औपचारिकता करण्‍यात आली. हे म्‍हणजे आमचीच आरती व आमचीच ओवाळणी असा प्रकार आहे.

या दोन समित्‍या आहेत.

१. अभिलेख तपासणी समिती – सदर प्रकरणी कागदपत्रांची तपासणी करेणत येईल. मुळात कागदपत्रांची सत्‍यप्रती दिल्‍या गेल्‍या असताना त्‍यात नागरिकांना वाटप केले गेलेल्‍या रोपांची संख्‍या यापेक्षा सुमारे २०२७ जास्‍त रोपांची बीले काढण्‍यात आले असल्‍याने हे ओपन अॅंड शट प्रकरण आहे.

२. क्षेत्रिय कामकाज परिक्षण समिती- २०१९-२० चे वृक्षारोपणाचे स्‍थळ पुरावे आज २०२० मध्‍ये कसे शोधणार हा यक्षप्रश्‍नच आहे. कारण ते पुरावे त्‍याच वेळेस पडताळून त्‍यानुसारच बीले काढली गेली पाहिजे होती.

तसेच सदर कंत्राटदार हा संजिवनी नगर परिसरात २०१९-२० मध्‍ये रोपे वाटप केल्‍याबाबत नागरिकांच्‍या आज दि. ३०/०९/२०२० रोजी फिरत असल्‍याचे काही नागरिकांनी कळविले आहे. नागरिकांनी अशा कुठल्‍याही स्‍वाक्षरी करण्‍याच्‍या अवैध मागणीस प्रतिक्रिया देऊ नये. यावरुन चौकशी समितीचा अहवाल येईपर्यंत अशा प्रकारे बनावट कागदपत्रे तयार करुन पाणीपुरवठा अभियंता यांना वाचिविण्‍याचा प्‍लॅन तयार असल्‍याचे दिसुन येत आहे. असा आरोप प्रेसनोट मध्ये करण्यात आला आहे.

तसेच मागीतलेल्‍या माहिती अतंर्गत कागदपत्रे दिले गेले आहेत. संपूर्ण कागदपत्रे दिल्‍याचे पाणीपुरवठा अभियंता यांनी मान्‍य केले असुन तसे पत्र ही दिले आहे. तरी आ‍ता दि. २१/१०/२०२० च्‍या चौकशी समितीच्‍या अहवालात मुख्‍याधिकारी हे कदाचित पाणीपुरवठा अभियंता यांना क्लिन चीट देण्‍याचा पुर्ण प्रयत्‍न करताना दिसुन येत आहे. वृक्षारोपण जनतेच्‍या करातून केले जाते. तरी सदर प्रकरणी म. नगराध्‍यक्षा व म. मुख्‍याधिकारी यांनी आपल्‍या अधिका-याचा पक्ष न घेता सर्वसामान्‍य गोरगरीब जनतेच्‍या करातून येणा-या पैशाला न्‍याय द्यावा अशी विनंती महाजन यांनी अधिकाऱ्यांना केली आहे.

चोपडा नगरपरिषद ने दिलेली प्रेसनोट जशीच्या तशी ::> चोपडा नगरपरिषद सदस्‍या संध्‍या महाजन यांनी सन २०१९-२० या वर्षातील वृक्षारोपाण व लागवड याबाबत नगरपरिषदेकडेस व मा. आयुक्‍त तथा संचालक सो. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे कडेस दि. २५/०९/२०२० रोजी तक्रार अर्ज केला आहे. मा. आयुक्‍त तथा संचालक सो. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचेकडून सदर प्रकरणी नियमोचित कार्यवाही करणेबाबत व अर्जदारास अवग‍त करणेबाबत कळविणेत आलेले आहे.

त्‍या अनुषंगाने प्रस्‍तुत प्रकरणी चौकशी करणे कामी
१. अभिलेख तपासणी समिती (द्विसदस्यिय चौकशी समिती) – अध्‍यक्ष श्री. निलेश कृष्णनाथ ठाकूर, उपमुख्‍याधिकारी, सदस्‍य श्री. भिकन अभिमन पारधी, सहा. लेखापरिक्षक

२. क्षेत्रिय कामकाज परिक्षण समिती (एकसदस्यिय चौकशी समिती) – अध्‍यक्ष श्री. सचिन चंद्रकांत गवांदे, नगर अभियंता याप्रमाणे समिती गठीत करणेत आलेली असुन सदर समितीस दि. २१/१०/२०२० पर्यंत चौकशी करुन वस्‍तुनिष्‍ठ व स्‍वयंस्‍पष्‍ट अहवाल सादर करावयाचा आहे. सदर चौकशीअंत अहवाल निष्‍कर्षाचे अनुषंगाने नियमानुसार योग्‍य ती कार्यवाही करणेत येईल. – मुख्‍याधिकारी,अविनाश गांगोडे, चोपडा नगर‍परिषद,चोपडा

1 thought on “आमचीच आरती व आमचीच ओवाळणी ; वृक्षरोपणात गैरव्‍यवहार प्रकरणी चौकशी समिती म्‍हणजे औपचारिकता !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *