जळगाव,  (जिमाका) :- निवडणूक प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याकरीता कार्यालयात आज ८ जानेवारी, २०२२ रोजी विशेष मोहिम राबविण्यात येत आहे. या दिवशी त्रुटीपूर्तते अभावी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणातील अर्जदारांनी ८ जोनवारी, २०२२ रोजी कार्यालयीन वेळेत सकाळी १० ते ६ पर्यंत जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, जळगाव (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, मायादेवी मंदिर समोर, जळगाव) येथे ठिकाणी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह ज्यांना त्रुटी ऑनलाईन ई-मेलव्दारे कळविण्यात आली आहे, अशा उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह प्रत्यक्ष उपस्थित रहावे. तसेच १२ व १३ जानेवारी २०२२ रोजी ज्या उमेदवारांना ऑनलाइन प्रमाणपत्र प्राप्त होणार नाही, अशा उमेदवारांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून मूळ कागदपत्रांची पूर्तता करण्याकरीता उपस्थित राहावे. तसेच दक्षता पथक व सुनावणीसाठी प्रलंबित अर्जदारांना स्वतंत्ररीत्या संपर्क साधण्यात येईल. या कालावधीमध्ये आवश्यक ती त्रुटीपूर्तता करुन घेणे ही अर्जदाराची जबाबदारी राहील. त्रुटी पूर्तता / आवश्यक ती कागदपत्रे सादर न केल्यास होणाऱ्या नुकसानीस अर्जदार स्वत: जबाबदार राहील याची नोंद घ्यावी, असे जिल्हा जात प्रमाणपत्र समितीव्दारे सशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, जळगाव यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या शासकीय पत्रकान्वये कळविले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *